Sedan 2013 är medlemsavgiften i Svensk-Indiska Föreningen satt till noll kronor. Det har bland annat gjort att medlemsantalet vuxit stadigt och Föreningen upplever ett uppsving i såväl aktivitet som deltagande. Det har också inneburit att styrelsen kan ägna mer tid åt att planera evenemang och mindre åt att driva in obetalda medlemsavgifter. Medlemsavgiften prövas dock på varje ordinarie årsmöte, och kan komma att höjas i framtiden.

Föreningens ekonomi är för närvarande god, inte minst tack vare verksamhetsbidrag från indiska ambassaden. Föreningen har också möjligheten att ta ut entréavgifter vid evenemang. Men för att trygga en fortsatt verksamhet av hög kvalitet, vill vi i uppmana de medlemmar som vill och kan att ge ett frivilligt ekonomiskt bidrag till verksamheten.

I samband med att medlemsavgiften sattes till noll kronor ålades också styrelsen att uppmuntra medlemmarna till sådana bidrag.

Även mindre bidrag innebär att vi kan täcka kostnaderna för föreningens administration och evenemang utan att belasta kassan. Styrelseledamöterna och övriga som bidrar till föreningens verksamhet arbetar helt ideellt, och arbetar hela tiden aktivt för att kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt till minsta möjliga kostnader.

Bidrag insättes på Svensk-Indiska Föreningens plusgirokonto 35 57 39-4. Föreningen har nu ett Swish-nummer oxå. Det är 123-488 48 62.

Tänk på att märka din betalning med namn, så att vi vet vem vi ska tacka för bidraget.

Vänliga hälsningar
Styrelsen